The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
(ฉบับไม่เป็นทางการ)

ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจ ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้า มีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่าง ๆ

ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีได้ ก็ด้วยเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี มีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าส่วนอื่น

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์ แก่ท่านทั่วหน้ากัน

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร