The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีปีใหม่
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวง ด้วยดีเสมอมา

ในขวบปีที่แล้ว มีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีในเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี แต่มีเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ ก็คือการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ ที่คนไทยทุกคน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างร่วมมือร่วมใจกัน โดยพร้อมพรัก ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็น แม้เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา ก็พากันชื่นชม ยกย่อง

ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มตื้นใจ ที่ได้เห็นน้ำใจของทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให้ การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม ส่วนที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้สังคม มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามัคคีธรรม

นอกจากนั้น การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์ และจริงใจ

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่ความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


ส.ค.ส. ๒๕๔๖ พระราชทานแก่คนไทย

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร