The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
ในพระราชพิธีออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม, ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

ข้าพเจ้ามีความปิติชื่นชมยินดียิ่ง ที่ได้เห็นท่านทั้งหลายจากทุกองค์กร และทุกสถาบันพร้อมเพรียงกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบพระทัยและขอบใจ ในคำอวยพรอันเปี่ยมด้วยความหวังดีและไมตรีจิต ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจิตของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็น ให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพ สามารถดำรงชาติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านาน

คุณธรรมในข้อนั้นคือ ไมตรี ความมีเมตตา ความดีให้กันและกัน คนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ทบทวนให้ทราบตระหนักแก่ใจอีกครั้งหนึ่งว่า

ในกาย ในใจ ของคนไทยเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี ยังมีคุณธรรมในข้อนี้อยู่หนักแน่น พร้อมมูลเพียงใด จะได้มั่นใจว่า เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีจะสามารถรักษาประเทศชาติ และะความเป็นไทยของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี ไว้ได้ยืนยาวตลอดไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยทุกหมู่เคารพบูชา จงอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุข ปราศจากมลทิน ทุกข์และภยันตราย มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังปัญญา สามารถนำพาเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองให้ผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนาม บรรลุถึงความวัฒนาผาสุกได้โดยสวัสดี

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร