The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธี มอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ เป็นความว่า การปฏิบัติงานทั้งปวง นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ และระเบียบแบบแผนของงานที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในงานด้วย จึงจะช่วยให้งานที่ทำ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลที่สมบูรณ์ตามประสงค์

วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่าน ถึงศรัทธาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาส่วนนี้จะส่งเสริมให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่น ที่จะทำตัวทำงานให้สูงเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี ไม่ยอมให้ตกต่ำ ผู้เชื่อมั่นในความดี จะมีความรู้สึกผิดชอบ มีความข่มใจ ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอำนาจอคติ และความเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจนเห็นชัดแล้วว่า การนั้นๆ เป็นสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง เป็นสุจริตธรรมและเป็นประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การที่ทำจึงปราศจากโทษ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ เป็นความเจริญสวัสดีแต่อย่างเดียว ผลดีอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติดี ก็คือเมื่อผลของการทำดีเป็นที่ประจักษ์ชัด คนที่ไม่เคยทำความดี เพราะไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็น และหันมานิยมศรัทธาในความดี บุคคลเหล่านั้นย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทำของผู้ปฏิบัติดีเป็นแบบอย่าง แล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเอง เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี ก็จะมีผู้ศรัทธาในความดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเป็นลำดับ สิ่งที่แต่ละคนปฏิบัติ ก็จะประกอบส่งเสริมกันเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี เป็นความเจริญมั่นคงโดยส่วนรวมของชาติในที่สุด

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร