The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีปีใหม่
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

เนื่องในวาระดิถีเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้แสดงมิตรจิตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ให้อย่างงดงามยิ่งใหญ่ เป็นเวลาเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีกันถึงสองปี ทำให้งานมีความหมายสมบูรณ์ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมายหลายประการ.

ในรอบปีที่ผ่านไป มีเหตุการณ์สำคัญเกิดเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีในเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีหลายอย่าง. สิ่งที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษ นอกจากงานกาญจนาภิเษกแล้ว ก็คือการที่นักกีฬาของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค รวมทั้งการมาเยือนประเทศไทยของ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย. ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เป็นความดี เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ. ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใดๆ เกิดเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีควรจะได้ทำความเข้าใจกัน และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป เพื่อให้ประเทศชาติของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี.

ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาสามัคคีธรรม และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชาติให้หนักแน่นยิ่งเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี. จะปฏิบัติกิจการงานใดๆ ให้นึกถึงส่วนรวมไว้เสมอ อย่าประมาท. งานทุกส่วนของชาติจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่ปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขปราศจากทุกข์ภัยทุกเมื่อทุกสถาน บันดาลให้มีกำลังกายใจและปัญญาอันกล้าแข็งพร้อมมูล ที่จะประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุผลเลิศทุกๆ ด้าน ทั้งสามารถธำรงรักษาอธิปไตยและความเจริญร่มเย็นของเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเมืองให้สถิตเสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน.


ส.ค.ส. ๒๕๔๐ พระราชทานแก่คนไทย
(ภาพจำลอง)

---------------------------------------------
+++++++++++++++ ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๐ +++++++++++++++
---------------------------------------------
+++++++++++++ ขอจงมีความสุขความเจริญ +++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
************* คิด ก่อน พูด *************
******** +-+-+-+- พูด แล้ว ทำ +-+-+-+- ********
----------------- ทำ หลัง คิด -----------------
************* คิด ก่อน ทำ *************
******** +-+-+-+- ทำ แล้ว พูด +-+-+-+- ********
----------------- พูด หลัง คิด -----------------
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
************* สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๐ *************
++++++++++++++++++++++++++++++++++
************* Happy New Year *************
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
กส.9 ปรุง 301929 ธค. 2539

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร