The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

โครงการพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

  • หลักการทรงงาน
  • ขั้นตอนการทรงงาน
   • แนวคิดและทฤษฎี
   • เกี่ยวกับเรื่องน้ำ
   • เกี่ยวกับเรื่องดิน
   • การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
   • การพัฒนาสังคม
  • ประวัติความเป็นมาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   • การพัฒนาแหล่งน้ำ
   • การเกษตร
   • สิ่งแวดล้อม
   • ส่งเสริมอาชีพ
   • คมนาคมสื่อสาร
   • สวัสดิการสังคม
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ
  • ความเป็นมาเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ
  • แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ
  • การบริหารและดำเนินการภายในศูนย์ศึกษาฯ
  • พื้นที่ของทั้ง 6 ศูนย์ศึกษาฯ
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ที่มา:


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร